Τεχνολογία | iFORM
3485
page-template-default,page,page-id-3485,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Τεχνολογία

Η iFORM Information Technologies αξιοποιεί κορυφαίες διαδικτυακές τεχνολογίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών σε σύγχρονα περιβάλλοντα. Ως βασική τεχνολογία ανάπτυξης χρησιμοποιείται η πλέον διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο PHP, με την οποία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία ένα δυναμικό Framework. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι εφαρμογές λογισμικού είναι ανεξάρτητες από λογισμικά τρίτων κατασκευαστών (π.χ εργαλεία ανάπτυξης κλπ) και, το σημαντικότερο, δεν δημιουργούν κανένα πρόσθετο κόστος (royalties). Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία λειτουργίας σε όλα τα Λειτουργικά Συστήματα (Operation Systems) και με όλες τις γνωστές Βάσεις Δεδομένων (Data Bases).

Ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των έργων ή των εφαρμογών, χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και άλλες τεχνολογίες, γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού.

Χρησιμοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων τεχνολογιών ανάπτυξης και προγραμματισμού, στις ολοκληρωμένες λύσεις μας επιτυγχάνουμε τη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τρίτα συστήματα ή εφαρμογές, την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με ανομοιογενή συστήματα, την αυτοματοποίηση των επικοινωνιών και την υποστήριξη με αξιόπιστες διαδικτυακές υπηρεσίες.

 • Υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου (web services)

  Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου αναπτύσσονται web services με σκοπό την άντληση ή μεταφορά κρίσιμων δεδομένων που προσφέρονται από ανεξάρτητα συστήματα και αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο στις λειτουργίες συστημάτων & εφαρμογών (π.χ Άντληση δεδομένων για διασταύρωση στοιχείων μητρώων από το TAXIS ή το ΕΦΚΑ)

 • Ειδικό Λογισμικό Διεπαφής - Διαλειτουργικότητας (Midware)

  Για να επιτύχουμε τη διαλειτουργικότητα ή τη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αναπτύσσουμε τις αναγκαίες κατά περίπτωση διεπαφές ή συστήματα. Τα ενδιάμεσα αυτά συστήματα σχεδιάζονται και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν μεν την απαιτούμενη διαλλειτουργικότητα, διατηρώντας ωστόσο την ασφάλεια των διαφορετικών συστημάτων στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Data Exchange)

  Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ανταλλαγή δεδομένων (μεγάλη συχνότητα και μεγάλος συνήθως αριθμός) με διαδικασίες για τους χρήστες συστημάτων (χωρίς να διαθέτουν ειδικές γνώσεις), επιβάλλουν την ανάπτυξη εργαλείων και λειτουργιών μέσω των οποίων με τρόπο εύκολο και απλό καθίσταται δυνατή η αμφίδρομη τροφοδότηση με δεδομένα ανεξάρτητων μεταξύ τους πληροφοριακών συστημάτων.

 • Αυτοματοποίηση Επικοινωνιών (Messaging)

  Τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας μας καλύπτουν πολλαπλές επιχειρησιακές ανάγκες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επικοινωνία με διάφορες μορφές, όπως η διαδραστική επικοινωνία, η αποστολή email ή sms, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σταδίων ή ενεργειών π.χ Proof of Delivery, ενημέρωση για αποπληρωμή κλπ. Οι επικοινωνίες μπορεί να γίνονται αυτοματοποιημένα ή εκούσια με απλές ενέργειες του χρήστη από το ίδιο λειτουργικό περιβάλλον.