Οικονομική Διαχείριση – Μητρώο Δεσμεύσεων | iFORM
804
page-template-default,page,page-id-804,page-child,parent-pageid-772,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Η ολοκληρωμένη λύση καλύπτει με αποτελεσματικό τρόπο τη διαχείριση των Οικονομικών πόρων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Οργανισμών, Ταμείων, Νοσοκομείων κλπ). Παράλληλα σε ένα ενιαίο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΠΔ 80/2016 (Μητρώο Δεσμεύσεων). 
Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Αποτελεί ένα κεντροποιημένο ομοιογενές διαδικτυακό σύστημα υψηλών επιδόσεων το οποίο καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης Υπηρεσιών που λειτουργούν σε πολλά σημεία της Επικράτειας με μια εγκατάσταση προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα συγκεντρωτικού και αποκεντρωτικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (real time), με ελάχιστο λειτουργικό κόστος.

Η δομή του συστήματος έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις λειτουργούσες Υπηρεσίες ως ανεξάρτητες οντότητες με αυτοτελή οικονομική παρακολούθηση ή  Υπηρεσίες που έχουν κοινή οικονομική παρακολούθηση. Προς την κατεύθυνση αυτή το σύστημα διαχειρίζεται τις Υπηρεσίες σε τέσσερα διακριτά επίπεδα χωρίς κανένα περιορισμό του αριθμού τους σε κάθε επίπεδο.

Μέσω του εν λόγω συστήματος σε πραγματικό χρόνο και χωρίς καμία πρόσθετη διαδικασία μεταφοράς ή συγκέντρωσης δεδομένων παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου του συνόλου των εποπτευομένων Υπηρεσιών ή κάθε μιας ξεχωριστά.

Λειτουργικές Δυνατότητες

Επιγραμματικά οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος υποστηρίζουν:

 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Προτάσεις Τμημάτων, Σύνθεση, πολλαπλές εκδόσεις κλπ) για το σύνολο των Υπηρεσιών και για κάθε μία ξεχωριστά.
 • Πλήρης τήρηση διπλογραφικού συστήματος
 • Παρακολούθηση Δεσμεύσεων και σχετικών περιορισμών σε συνδυασμό με την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών.
 • Διαχείριση Εισπράξεων και Πληρωμών (Χρηματοοικονομική Διαχείριση), διαδικασίες ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες κλεισίματος Χρήσης – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για το σύνολο των Υπηρεσιών και για κάθε μία ξεχωριστά.

 • Διαδικασίες Δευτερευόντων Διατακτών
 • Αυτόματη διαδικασία έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων και Ανάρτησης στη Διαύγεια (ΠΔ 113/2010)
 • Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Πληρωτέων – Εισπρακτέων Λογαριασμών
 • Εκδόσεις Ενταλμάτων Πληρωμής – Αυτοματοποιημένη διαδικασία Αποδόσεων Κρατήσεων σε Οργανισμούς και Ταμεία
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων – Συντηρήσεις
 • Διασύνδεση με σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών.
 • Σύστημα πολλαπλών αναφορών – στατιστικών και εκτυπώσεων ελέγχου (reporting)